Pitaji's Asthi Visarjan

Posted on: Thursday, June 9, 2011 | Posted by: Art of Living UniverseSri Sri's father's (Pitaji's) Asthi Visarjan
on 10th June at 5.30pm at Har Ki Paudi, Haridwar

AND

Satsang with Guruji
on 10th June at 7pm at Multan Seva Samiti Dharamshala, Bhim Goda Road, Jaswant Ghat, Haridwar.

Share with all... Jai Guru Dev.